తెలుగు సామెతలు

   తెలుగు సామెతలు 1.   అంత్యనిష్ఠూరం కన్నా ఆది నిష్ఠూరం మేలు 2.  అంబలి తాగే వారికి మీసాలు యెగబట్టేవారు కొందరా 3.  అతి రహస్యం బట్టబయలు 4.  అడిగేవాడికి చెప్పేవాడు లోకువ 5.  అత్తలేని కోడలుత్తమురాలు కోడల్లేని అత్త గుణవంతురాలు 6.  అనువు గాని చోట అధికులమనరాదు 7.  అభ్యాసం కూసు విద్య 8.  అమ్మబోతే అడివి కొనబోతే కొరివి 9.  అయితే ఆదివారం కాకుంటే సోమవారం 10.    ఆలూ లేదు చూలు లేదు కొడుకు […]

Continue Reading