హుకుం

ఉపాధ్యాయ లోకం తరగతి గది నిర్వహణ తల్లితండ్రుల లోకం పిల్లల మనస్తత్వ శాస్త్రము బ్లాగ్ రిసోర్స్ సెంటర్

హుకుం

ఏయ్! సీతాకోక చిలకల్లారా!

మీకు స్కూలు బ్యాగులిస్తాం తగిలింకోండి

ఇక ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎగరడం మానుకోండి!

ఓయ్! నదులూ వొళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొండి

ఏమిటా వంకర్లు ఏమిటాగలగలలు?

చక్కగా పరుగెత్తండి! నిశ్శబ్దంగా ప్రవహించండి

రే! చేప పిల్లలూ పిళ్ల చేష్టలు మానండి

పిచ్చిగంతులు వెయ్యకండి

ఈతలపోటీల్లో మల్లే నేరుగా ఈదండి!

ఏమోయ్ పువువలూ ఏమిటి రంగులు?

యూనిఫార్మ్ తొడుక్కోండి

ఒక్కలాగే… అందరూ ఒక్క లగే వుండాలి. సరేనా?              – జపాన్ పఠక్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *