నీల్స్ బోర్ (1885-1962)

నీల్స్ బోర్ (1885-1962) దేశం: డెన్మార్కు జననం: అక్టోబర్ 7, 1885, కోపెన్ హాగెన్ పురస్కారాలు: 1) రాయల్ డేనిష్ అకాడెమీ నుంచి స్వర్ణ పతకం. 2) భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి (1922) 3) ‘Ford Atoms for Peace’ (1957) ముఖ్య రచనలు: 1) Theory of Spectra and Atomic Constiution (1924) 2) Atomic Theory and Description of the Naure (1934) 3) Atomic Physics and Human […]

Continue Reading