పడిసి పలుకులు పిల్లల పాటలు

పడిసి పలుకులు పిల్లల పాటలు వేకువమ్మ లేచింది తూరుపు వాలికి తెరిచింది గగడపకు కుంకుమ పూసింది బంగరు బిందె తెచ్చింది ముంగిట వెలుగు చల్లింది ఆ వేకువ పేరు జై సీతారాం. ఆయనచల్లిన వెలుగులు.. బాలల గేయాలు. నీలాల నింగిలోన ఏడురంగుల బాలల జెండా ఎగరేసిన ఏకోపాధ్యాయుడు సీతారాం.బట్టీ చదువులనే చుక్కల నడుమ చిక్కిన జ్ఞానమనే చందమామ మీదకు చిన్నారులను చేర్చడానికి అపోలో వ్యోమనౌకల్లాంటి గేయాలను కూర్చిన వ్యక్తి ఆయన. కుటుంబ బంధాలు, భావాలు, పండుగలు, కాలాలు, […]

Continue Reading