లిటిల్ “మౌస్” సృష్టికర్త

లిటిల్ “మౌస్” సృష్టికర్త మౌస్ లేకుండా కంప్యూటర్‌ను ఒకసారి ఊహించుకోండి 1981దాకా కంప్యూటర్లు మౌస్ లేకుండా కేవలం కీ బోర్డు సహాయంతో అన్నీ కమాండ్లతోటి ఆపరేట్ చేయాల్సి వచ్చేది. అయితే కంప్యూటర్‌కు అత్యంత ఉపయోగకరమైన మౌస్ శాస్త్రవేత్తను గూర్చి చాలా మందికి తెలియదు. ఆయన పేరు డగ్లస్ ఇంగిల్‌ బర్డ్ మాక్ (ఆపిల్) కంప్యూటర్ మొట్టమొదటగా విండోస్ తో ప్రారంభించి కంప్యూటర్ రంగాన్ని మలువు తిప్పితే డగ్లస్ మౌస్‌ను కనుగొని కంప్యూటర్‌కు కొత్త రూపాన్ని తెచ్చారు. డగ్లస్ […]

Continue Reading